Missie – Opvoedingsproject

Katholiek secundair onderwijs in Zottegem

Het O.-L.-Vrouwcollege staat voor het katholiek secundair onderwijs in Zottegem. De drie campussen vormen één school die geleid wordt door één directieteam en bestuurd wordt door de vzw Katholiek secundair onderwijs Zottegem (KSOZ).

We hebben één onderwijs- en opvoedingsproject.

 • Het studieaanbod van de drie campussen is duidelijk geprofileerd, transparant en complementair.
  We bieden een zeer ruime waaier aan studierichtingen aan.
 • De drie campussen willen samenwerken op álle vlakken van het schoolleven. We streven naar integratie en samenwerking op vlak van school-loopbaanbegeleiding, allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten, vorming en nascholing van leerkrachten, tal van andere organisatorische en didactisch-pedagogische aangelegenheden.

Het O.-L.-Vrouwcollege maakt deel uit van de scholengemeenschap katholiek secundair onderwijs regio Zottegem.

Hoe zien/organiseren wij onderwijs en opvoeding? Wat willen wij onze leerlingen meegeven?

 • Wij willen werken aan een krachtige leeromgeving waarin leerlingen gemotiveerd en uitgedaagd worden op hun niveau en met hun specifieke talenten.
 • Wij willen van zorgbeleid een blijvende prioriteit maken. Hierbij gaan leren leren en leren leven hand in hand. Wij zien talenbeleid als een belangrijk onderdeel van dit zorgbeleid.
 • Wij willen onderwijs en opvoeding enten op de vragen van de hedendaagse maatschappij. Dit wil zeggen:
  • dat wij streven naar innovatief en actueel onderwijs,
  • dat wij samenwerken met de bedrijfswereld, de sociale sector, hogescholen en universiteiten,
  • dat wij ruime aandacht geven aan vakoverschrijdende eindtermen: de lichamelijke gezondheid en veiligheid, de mentale gezondheid, de sociorelationele ontwikkeling, de zorg voor de omgeving en duurzame ontwikkeling, het samenleven van mensen op politiek-juridisch, socio-relationeel en sociocultureel vlak, leren leren, ICT en tal van sleutelcompetenties (gemeenschappelijke stam) die van groot belang zijn in de opvoeding en de vorming tot weerbare mensen in de hedendaagse wereld.
  • dat wij kennis, vaardigheden en attitudes op een evenwichtige manier integreren in ons onderwijs.
 • Wij willen bouwen aan een schoolcultuur waarin participatie, open communicatie, respect en verbondenheid belangrijke pijlers zijn.
 • Wij willen jongeren oproepen tot verantwoordelijkheidszin, engagement, erkenning van en eerbied voor elkaars mening, liefdevolle aandacht en waardering, solidariteit met mensen dichtbij en veraf.
 • Wij willen jongeren wakker maken voor zinvragen, hen laten kennismaken met het christelijk antwoord op die vragen, hen doen inzien dat de christelijke traditie de Westerse cultuur indringend gekleurd heeft, hen gevoelig maken voor de grote waarde die in de christelijke geloofsbeleving vervat ligt, hen uitnodigen om als jonge christenen kritisch in het leven te staan.

Een project dat nooit af is.

Als team willen we al deze accenten voortdurend kritisch evalueren, actualiseren en nóg concreter inhoud geven. Ons belangrijkste instrument hierbij is de open en constructieve communicatie tussen allen die bij onze schoolgemeenschap betrokken zijn: leerlingen, ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel, directies en schoolbestuur. Wij zien elkaar als partners die in verbondenheid de school dag aan dag maken. Vanuit een opbouwende dialoog kan het leren en leven op elk van onze campussen een hefboom worden voor ieders geluk en welbevinden.

Opvoedingsproject OLVC