ELO   |   dagindeling   |   kalender   |   menu   |   fotoboek   |   wie is wie   |   bereikbaarheid


Elektronisch leerplatform

Smartschool is de Elektronische LeerOmgeving (ELO) van onze school. Op dit leerplatform kunnen leerlingen en ouders digitale cursussen raadplegen.

Ouders en leerlingen ontvangen bij de start van het schooljaar een aparte login.

Via Smartschool is het mogelijk om:

  • mededelingen te bekijken die de school heeft verzonden.
  • documenten te downloaden die de school beschikbaar maakt.
  • bestanden in te dienen via de uploadzone.
  • taken te krijgen van de leerkracht.
  • oefeningen en toetsen af te leggen.
  • links te bekijken die de leerkracht beschikbaar maakt.
  • punten en rapporten op te vragen.

Nieuwsgierig? Klik hier! – https://olvczottegem.smartschool.be

 

Dagindeling


Belsignaal
ma, di, do, vr
08.30 uur
wo
08.25 uur
Lesuur 1 08.30 – 09.20 uur 08.25 – 09.15 uur
Lesuur 2 09.20 – 10.10 uur 09.15 – 10.05 uur
Pauze 10.10 – 10.25 uur 10.05 – 10.20 uur
Lesuur 3 10.25 – 11.15 uur 10.20 – 11.10 uur
Lesuur 4 11.15 – 12.05 uur 11.10 – 12.00 uur
Middagpauze 12.05 – 13.25  
Lesuur 5 13.25 – 14.15 uur  
Lesuur 6 14.15 – 15.05 uur  
Lesuur 7 15.05 – 15.55 uur  
Avondstudie 16.10 – 17.10 uur  

Ons schoolproject

Binnen de Kerk van Jezus Christus werken wij als katholieke school mee aan de opvoeding en het onderwijs van jonge mensen. We willen hen helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven: die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen; die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen door een christelijke overtuiging. Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.

Wat onze school wil
Jongeren helpen uitgroeien tot evenwichtige, wijze mensen die kritisch en mondig in het leven staan

tot ruim ontwikkelde mensen die in staat zijn hun eigen plaats te verwerven in de maatschappij tot eigentijdse bewuste christenen bereid tot getuigenis én verdraagzaamheid

tot zelfkritische mensen van goede wil die met kennis van zaken denken, spreken en handelen tot opbouw van een goede wereld.

Hoe ziet onze school concreet haar opdracht?
Campus Bevegem probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit op verschillende wijzen binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Wij waarborgen in elk geval een geloofsaanbod aan de jeugd.

Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. In dat groeien in menselijkheid, wil zij meteen de kans leggen om tot ontdekking te komen hoe God met ieder van ons een Verbond wil aangaan.

Door menselijke bewustwording streven wij ook naar religieuze bewustwording via gebed, bezinning en eucharistieviering. Onze werkgroep schoolpastoraal, die bestaat uit vrijwilligers, leerkrachten en leerlingen, probeert hierin voor te gaan. Dagelijks beleven wij gezamenlijk het christelijk geloof, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken.

Onze christelijke levensopvatting kleurt bovendien de manier waarop wij onze medemens, de werkelijkheid rondom ons, bepaalde leerinhouden en levenswaarden als eerlijkheid, liefde, verdelende rechtvaardigheid, zelfdiscipline en dergelijke meer, benaderen. Om al deze doelstellingen te bereiken staan in de eerste plaats de lessen, maar ook andere opvoedings- en vormingselementen ter beschikking. Zo organiseert de school heel wat activiteiten, zoals bezoeken aan tentoonstellingen, musea en theater, filmvoorstellingen, sportactiviteiten, activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op het sociaal en christelijk engagement (bijvoorbeeld Missieactie, 11.11.11, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Welzijnszorg), bezinningsdagen, onthaal- of contactdag(en).

In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leerkrachten en opvoeders, leden van het opvoedend hulppersoneel, het administratief personeel en het onderhoudspersoneel, directeur en Inrichtende Macht één grote levende gemeenschap. Ieder lid van de schoolgemeenschap is medeverantwoordelijk voor heel de schoolgemeenschap. De leerlingen ervaren dat hun “opvoeders” met hen begaan zijn. Die medeverantwoordelijkheid krijgt gestalte in de participatieraad, de personeelsraad, het oudercomité en de leerlingenraad.

Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op school afspeelt. Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en thuis voelt. Wij willen van een school een plaats maken waar samen-geleefd wordt, waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God.