Missie en visie

Missie

 • Als katholieke school werken wij vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld, is menselijke vrijheid een gekregen vrijheid die oproept tot verantwoordelijkheid. In het vertrouwen dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt onze school deze liefde – zoals de Bijbel die verhaalt en Jezus die voorleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven. De christelijke hoop die in deze liefde en het verrijzenisgeloof ontspringt, oriënteert de school in haar doelen en werking.
 • Als katholieke school laten we ons hierbij inspireren door de persoon van Jezus Christus. Als Onze-Lieve-Vrouwcollege is de figuur van Maria voor ons heel belangrijk. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze de volgende mariale deugden ter harte nemen: beschikbaar, trouw, (ver)wachtend, consequent, bescheiden, dienstbaar, mededogend, barmhartig, empathisch, toegewijd en gedreven.
 • Als katholieke dialoogschool gaan wij, verbonden met de kerkgemeenschap en vanuit onze eigen identiteit met de katholieke en christelijke traditie, het gesprek aan met andere geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen en staan wij open voor de vragen en uitdagingen van de hedendaagse maatschappij.
  In een katholieke dialoogschool leeft men samen doorheen zichtbare en wezenlijke verschillen en met ruimte en respect voor ieders eigenheid. Wij willen leerlingen en iedereen die bij ons thuis is, kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt. Wij stellen mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt. Een katholieke dialoogschool is een wegwijzer en een kruispunt van kruispunten.
 • Vanuit onze missie is ons handelen bepaald door het geloof in de absolute waardigheid van de menselijke persoon. Wij geloven in de onvoorwaardelijke groei en ontwikkeling van elke leerling. Daarom werken we aan een krachtige leeromgeving waarin leerlingen gemotiveerd en uitgedaagd worden op hun niveau en met hun specifieke talenten. Wij bereiden de leerlingen voor op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt, maar evenzeer op het functioneren in de maatschappij.
 • Wij dragen als inclusieve school zorg voor de uniciteit van elke leerling, met aandacht voor de noden van iedereen, bijzonder voor diegene die het moeilijk hebben.
 • Wij zoeken met ons onderwijs en opvoeding antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. Daarom:
  • streven wij naar innovatief en actueel onderwijs met aandacht voor nieuwe onderwijsdidactiek en –technieken,
  • willen wij samen met de leerling op zoek gaan naar de eigen talenten en interesses, waartoe wij onder de noemer STREAM+ een brede waaier aan actuele en uitdagende projecten aanbieden,
  • werken wij samen met de bedrijfswereld, de sociale sector, hogescholen en universiteiten,
  • integreren wij de sleutelcompetenties* op een evenwichtige manier in ons onderwijs,
  • besteden wij grote aandacht aan een adequate nascholing voor alle personeelsleden.
 • Wij omarmen de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons aanreiken. We schakelen ze in binnen onze traditie als middel om enthousiasme en interesses aan te wakkeren, communicatie te versterken en op een nieuwe kritische manier om te leren gaan met informatie.
 • Wij willen jongeren leren genieten van kunst, natuur en cultuur. Onze leerlingen van vandaag zijn de wereldburgers van morgen met een verantwoordelijke en duurzame houding tegenover maatschappij en milieu.
 • Wij roepen jongeren op tot verantwoordelijkheidszin, engagement, erkenning van en eerbied voor elkaars mening, liefdevolle aandacht en waardering, solidariteit met mensen dichtbij en veraf.
 • Onze personeelsleden werken professioneel en collegiaal samen en zijn teamspelers die de leerlingen begeleiden, opvoeden, motiveren, coachen, evalueren, …
 • Wij bouwen aan een schoolcultuur waarin participatie, open communicatie, respect en verbondenheid belangrijke hoekstenen zijn tussen allen die bij onze scholengemeenschap betrokken zijn: leerlingen, ouders, leerkrachten, onderhouds- en ondersteunend personeel, directies, schoolbestuur en lokale gemeenschap.
 • Wij dagen elke leerling en elk personeelslid van het Onze-Lieve-Vrouwcollege uit om op zelfstandige wijze levenslang te leren.
 • Het Onze-Lieve-Vrouwcollege vertrouwt in de toekomst en wil met optimisme met alle medewerkers zoeken naar wat ten allen tijde beter kan.

Met het oog op een optimale aanpak op maat, zijn er ook duurzame contacten met het buitengewoon onderwijs en in het bijzonder met de Sint-Franciscusschool te Velzeke.

(*)Sleutelcompetenties zijn die competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die elk individu nodig heeft voor zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burgerschap, sociale integratie en werk.

Visie

De missie van het OLVC is de bevordering van een krachtige, zorgzame leeromgeving vanuit een evangelische visie:

 • We laten onze leerlingen groeien tot respectvolle, verantwoordelijke, betrouwbare en dienstbare burgers.
 • We sterken en coachen hen in hun persoonlijkheidsontwikkeling en leggen de klemtoon op solidariteit, zin voor initiatief in een verbindend schoolklimaat.

We kiezen ook voor een holistische visie: een onderwijs dat de leerling in alle facetten van zijn unieke persoonlijkheid benadert.

Op die manier bereiden we hen maximaal voor op hoger onderwijs of de arbeidsmarkt zodat ze actief en zinvol kunnen deelnemen aan de samenleving van morgen.

Als katholieke school laten we ons hierbij inspireren door de persoon van Jezus Christus en als Onze-Lieve-Vrouwcollege door de figuur van Maria. Het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel (Luc. 2:41-52) is in dit kader bijzonder illustratief. 

De twaalfjarige Jezus in de tempel [Luc. 2:41-52]

“Zijn ouders gingen jaarlijks voor het “pesachfeest” naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer “hun gebruikelijke pelgrimstocht”. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel waar hij tussen de leraren zat terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen hen: “Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun “voortaan” gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.”

Deze perikoop is ontleend aan het kindheidsevangelie volgens Lucas. Het is een verhaal dat in eerste instantie een waarheid wil uitzeggen over de persoon van Jezus. Hij is meer dan een kind van mensen. Het diepste geheim van zijn persoon is te vinden in het mysterie van God. Zijn wijsheid is niet een louter menselijke wijsheid.

We kunnen dit verhaal echter ook lezen vanuit onze zoektocht naar onze missie als OLVC. Deze narratieve lezing brengt ons naar de kern van onze missie als katholieke school, de persoon van Jezus Christus. Evenzeer is Maria betrokken partij in het verhaal.

Net als in het verhaal van de Emmaüsgangers , de narratieve onderbouw van de missie van onze scholengemeenschap Emmaüs, schildert Lucas hier een verhaal van mensen onderweg. Centraal in het verhaal staat de persoon van de twaalfjarige Jezus. Ook wij mogen op weg gaan met de twaalfjarigen, zes jaar lang. Leerkrachten, directie, ouders, ondersteunend personeel begeleiden hen in een integraal groeiproces. Net als Maria zijn ze dienstbaar en beschikbaar, barmhartig wanneer er iets fout loopt en men elkaar niet weet te vinden. Zo geloven ze in een toekomst voor elke leerling.

Zoals de twaalfjarige Jezus in de tempel is elke jongere in onze school omringd door een team van goed gevormde en competente leerkrachten. In een proces van communicatie delen ze kennis, wijsheid  en vaardigheden. Zij doen dit in groot respect voor de eigenheid van elke leerling, die zijn eigen gaven en talenten heeft. Ze brengen aldus twaalf- tot achttienjarige jongeren tot ontplooiing.

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!