Studieaanbod campus Grotenberge

1ste graad

1ste leerjaar

2de leerjaar

2de graad

3de leerjaar

4de leerjaar

3de graad

5de leerjaar

6de leerjaar

#groetenuitgrotenberge

In het secundair onderwijs wordt veel belang gehecht aan de basisvorming.

De definitieve studiekeuze volgt in het derde jaar. De eerste jaren zijn dus breed algemeen vormend. Zo kunnen de leerlingen eerst met zoveel mogelijk vakken kennis kunnen maken.

In het OLVC kiezen we in het eerste leerjaar A voor 2 uur projectwerking en een pluspakket. Dit aanbod is gericht op een verdere doorstroming naar alle studie­richtingen van het algemeen secundair onderwijs (domeinoverstijgend en domeingebonden).

Studieaanbod

In het tweede jaar van de eerste graad bieden we een keuze uit vier basisopties aan. Er is een gedeelte van 27 lesuren dat gelijk is voor alle richtingen. Naast deze basisvorming is er de keuze uit vier opties.

  1. Economie en Organisatie: hierbij leer je de economie en de maatschappij bekijken vanuit het standpunt van de overheid en vanuit de ondernemingen, de ondernemingszin en het ondernemerschap stimuleren alsook ICT toepas­sen om gegevens goed te verzamelen en te verwerken.
  2. Maatschappij en Welzijn: hierbij leer je een persoonlijke en gezonde levens­stijl ontwikkelen, inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschap­pelijke fenomenen te verkrijgen en sociale en communicatieve vaardigheden toe te passen in verschillende situaties.
  3. Moderne Talen en Wetenschappen met accent Moderne Talen: de nadruk ligt hierbij op het vaardiger worden in verschillende talen en het genieten van taal. Je beleeft de beeldende kracht van taal en literatuur en leert er creatief mee aan de slag gaan door verwondering, kritische zin en creativiteit na te streven.
  4. Moderne Talen en Wetenschappen met accent Wetenschappen: je leert vaar­diger worden in verschillende talen, inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten uit het dagelijkse leven en verwonde­ring, kritische zin en creativiteit nastreven.

Als je een bepaalde keuze maakt in het tweede jaar dan moet je die niet verder­zetten in het derde jaar. Zo kan je bijvoorbeeld in het tweede jaar kiezen voor de basisoptie Economie en Organisatie en bij het begin van het derde jaar starten in Humane Wetenschappen. Vanuit alle basisopties in het tweede kan je eender welke studierichting aanvatten in het derde jaar.

Vanaf het derde jaar kan er gekozen worden tussen Economische Wetenschappen en Humane Wetenschappen.

In het vak economie word je aangezet om kritisch na te denken over economi­sche verschijnselen die je rondom je opmerkt. Dat gebeurt op een actieve ma­nier: via opdrachten bouw je stap voor stap kennis op. Je leert informatie lezen, interpreteren en verwerken. Je leert probleemoplossend denken en je traint je sociale vaardigheden in groepswerken. Tenslotte gebruik je het internet en an­dere ICT-toepassingen om informatie te verzamelen, te verwerken en te presen­teren. De vaardigheden die je hierdoor verwerft, zullen je in je latere studies en beroep uitstekend van pas komen.

In Humane Wetenschappen staat de studie van de mens en de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Anderzijds bestuderen de leerlingen cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Dit wordt breed opgevat: je maakt onder meer kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst. Via observatie, ervaring en kritische reflectie vorm je een eigen visie op de maatschappij. Je leert daarbij ook begrip opbrengen voor andere samenlevingsvormen.

Vanaf het vijfde jaar kan er bij Economie gekozen worden voor Moderne Talen, Wetenschappen of Wiskunde.

Afhankelijk van de gekozen studierichting krijg je dan extra talen, wetenschappen of wiskunde.

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!