Studieaanbod

Campus Grotenberge - 2de graad

3de leerjaar Humane Wetenschappen optie taal

Wie ben je?

 • Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en je zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag.
 • Je bent in staat op een redelijk abstractieniveau na te denken.
 • Je leert een kritische houding aannemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en denkt na over essentiële levensvragen.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een literaire en artistieke gevoeligheid als bron van culturele vorming en verrijking.
 • Je zoekt in sociale, culturele en historische systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met je eigen opvattingen, ideeën en wensen of met die van anderen.
 • Over deze confrontatie van ideeën leer je communiceren onder diverse vormen, met gebruik van media, naast geschreven vormen en discussie.
 • Je hebt een behoorlijke aanleg voor talen.
 • Je bent graag met taal bezig of je wilt je voorbereiden op een richting in de 3de graad met veel taal zoals Economie-Moderne Talen.

Wat leer je?

De studierichting Humane Wetenschappen wordt uitgebouwd rond een aantal vragen. Hoe worden jonge mensen zichzelf? Hoe ontstaan relaties tussen mensen? Hoe functioneert een samenleving? In Humane Wetenschappen staat de studie van de mens en de maatschappij centraal.

De vakken filosofie, psychologie, kunstgeschiedenis, sociologie geven naast gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht. Enerzijds staat in de lessen de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Anderzijds bestuderen de leerlingen cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Dit wordt breed opgevat: je maakt onder meer kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst. Via observatie, ervaring en kritische reflectie vorm je een eigen visie op de maatschappij. Je leert daarbij ook begrip opbrengen voor andere samenlevingsvormen.

In het kort?

Je leert …

 • abstract denken over een actuele problematiek.
 • het gedrag van de mens en de groepen waarin de mens leeft kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren.
 • verbanden leggen tussen mens en samenleving.
 • film, krant, tv, reclame en de moderne media analyseren.
 • communicatieve vaardigheden uitdiepen.
Lesuren32
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Filosofie1
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
ICT1
Kunstbeschouwing1
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving1
Nederlands4
Sociologie & Psychologie2
Wiskunde4
Optie taal2

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!