Studieaanbod

Campus Grotenberge - 3de graad

5de leerjaar - Humane Wetenschappen

Wie ben je?

 • Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en je zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag.
 • Je bent in staat op een redelijk abstractieniveau na te denken.
 • Je leert een kritische houding aannemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en denkt na over essentiële levensvragen.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een literaire en artistieke gevoeligheid als bron van culturele vorming en verrijking.
 • Je zoekt in sociale, culturele en historische systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met je eigen opvattingen, ideeën en wensen of met die van anderen.
 • Over deze confrontatie van ideeën leer je communiceren onder diverse vormen, met gebruik van media, naast geschreven vormen en discussie.
 • Je hebt een behoorlijke aanleg voor talen.

Wat leer je?

De studierichting Humane Wetenschappen wordt uitgebouwd rond een aantal vragen. Hoe worden jonge mensen zichzelf? Hoe ontstaan relaties tussen men­sen? Hoe functioneert een samenleving?

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht. In gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving vanuit verschil­lende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. In cultuurwetenschappen bestuderen de leerlingen cultuurfeno­menen als uitingen van mens en samenleving. Dit wordt breed opgevat: je maakt onder meer kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst. Via observatie, ervaring en kritische reflectie vorm je een eigen visie op de maatschappij. Je leert daarbij ook begrip opbrengen voor andere samenlevingsvormen.

Wat kan je nadien doen?

Leerlingen worden voorbereid op verschillende vormen van hoger onder­wijs, zowel professionele bachelor- als masteropleidingen aan hogeschool of universiteit. Vaak zien we onze leerlingen richtingen uitgaan die verband houden met psychologie, filosofie, pedagogie of lerarenopleiding in diverse gebieden.

Vaak kiezen leerlingen ook een totaal ander inhoudelijk spoor. Veel hangt af van de interesses, de motivatie en de intrinsieke mogelijkheden van de leerlingen.

In het kort

Je leert …

 • abstract denken over een actuele problematiek.
 • het gedrag van de mens en de groepen waarin de mens leeft kritisch bestu­deren en wetenschappelijk verantwoord analyseren.
 • verbanden leggen tussen mens en samenleving.
 • film, krant, tv, reclame en de moderne media analyseren.
 • communicatieve vaardigheden uitdiepen.
Lesuren32
Godsdienst 2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
ICT1
Kunstbeschouwing1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Sociale en gedragswetenschappen4
Statistiek1
Uitgebreide filosofie2
Wiskunde3
Optie (wetenschappen, vreemde taal, sport, cultuur)2

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!