Studieaanbod

Campus Grotenberge - 3de graad

6de leerjaar Economie - Moderne Talen

Wie ben je?

  • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
  • Je bent in staat op een redelijk abstractieniveau na te denken.
  • Je hebt zin voor netheid en orde bij het noteren en verwerken van gegevens.
  • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetise­ren, om te schematiseren en te evalueren.

Wat leer je?

In het vak economie word je aangezet om kritisch na te denken over economi­sche verschijnselen die je rondom je opmerkt. Dat gebeurt op een actieve ma­nier: via opdrachten bouw je stap voor stap kennis op. Je leert informatie lezen, interpreteren en verwerken. Je leert probleemoplossend denken en je traint je sociale vaardigheden in groepswerken. Tenslotte gebruik je het internet en an­dere ICT-toepassingen om informatie te verzamelen, te verwerken en te presen­teren. De vaardigheden die je hierdoor verwerft, zullen je in je latere studies en beroep uitstekend van pas komen.

In de derde graad volgt een wetenschappelijke benadering van de leerinhouden uit de tweede graad.

In alle studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrij­ke plaats in. Toch zijn er duidelijke verschillen wat betreft het aantal lestijden moderne talen in de verschillende studierichtingen. Uiteraard besteden de studierichtingen met het pakket “moderne talen” het meeste aantal uren aan Frans, Engels en Duits. (zie lessentabellen)

Wat kan je nadien doen?

Leerlingen worden voorbereid op verschillende vormen van hoger onder­wijs, zowel professionele bachelor- als masteropleidingen aan hogeschool of universiteit. Vaak zien we onze leerlingen richtingen uitgaan die verband houden met economie, bedrijfskunde, handelswetenschappen, rechten.

Vaak kiezen leerlingen ook een totaal ander inhoudelijk spoor. Veel hangt af van de interesses, de motivatie en de intrinsieke mogelijkheden van de leerlingen.

Lesuren32
Godsdienst 2
Aardrijkskunde1
Duits2
Economie4
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde4
Optie (wetenschappen, vreemde taal, sport of cultuur)2

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!